در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا Altium Designer را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Altium Designer را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Altium Designer را بصورت مبتدی و حدود ۳۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Altium Designer را بصورت متوسط و حدود ۲۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Altium Designer را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۶%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۹%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۶%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۷۷%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۳%
کاربران منتخب