معصومه حسینی

معصومه حسینی

کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای پرتو پزشکی

۲۰ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تحصیلات
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای پرتو پزشکی
مهارت ها
| ۷نفر
امیر شجاعی مقدمحمید رحیمی تبارنصیر رضایی نژاد
| ۷نفر
امیر شجاعی مقدمحمید رحیمی تبارنصیر رضایی نژاد
| ۶نفر
امیر شجاعی مقدمحمید رحیمی تبارنصیر رضایی نژاد
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
دارنده گواهی از ریاضیدانان جوان
دارنده رتبه در مسابقات ریاضی واترلو کانادا