در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Android Development را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Android Development را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Android Development را بصورت مبتدی و حدود ۴۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Android Development را بصورت متوسط و حدود ۳۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Android Development را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۳%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۶%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۱%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۹۲%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۸%
کاربران منتخب