حامد مکتب دار

حامد مکتب دار

کارشناسی ارشد امنیت IT - متخصص شبکه - برنامه نویس ری اکت فرانت

۸ارتباط ۲۵مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی سجاد
تحصیلات
دانشگاه صنعتی سجاد
۱۳۹۵ - ۱۳۹۹
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT امنیت اطلاعات
دانشگاه خیام
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
مهارت ها
| ۴نفر
جاوید تقویمحمد حسن پور
| ۴نفر
جاوید تقویمحمد حسن پور
| ۴نفر
جاوید تقویمحمد حسن پور
| ۳نفر
جاوید تقوی
جاوید تقوی
| ۳نفر
جاوید تقویمحمد حسن پور
| ۳نفر
جاوید تقویمحمد حسن پور
| ۳نفر
جاوید تقویمحمد حسن پور
| ۱نفر
جاوید تقوی
| ۱نفر
جاوید تقوی
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
IT Engineer