در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Arena Simulation Software را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Arena Simulation Software را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Arena Simulation Software را بصورت مبتدی و حدود ۳۲ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Arena Simulation Software را بصورت متوسط و حدود ۱۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Arena Simulation Software را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۵%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۴۷%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۲%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۶%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۶۸%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۳۲%
کاربران منتخب