در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا CCNP Certified را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که CCNP Certified را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند CCNP Certified را بصورت مبتدی و حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند CCNP Certified را بصورت متوسط و حدود ۶۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند CCNP Certified را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۶۳%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۷۵%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
کاربران منتخب