در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا CFD را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که CFD را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند CFD را بصورت مبتدی و حدود ۵۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند CFD را بصورت متوسط و حدود ۴۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند CFD را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۷%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۴۳%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۷۱%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۹%
کاربران منتخب