هدا احمدی

هدا احمدی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی _ مهندسی فرایند

۱۱ارتباط ۵مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناس کنترل کیفیت
ملی حفاری ایران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
کارشناس کنترل کیفیت
ملی حفاری ایران
پروژه‌ها
شبیه سازی جدا کننده سه فازی نفت ، گاز و آب
مهارت ها
| ۸نفر
علیرضا دربندیمحمد عبدالهیسمیه حسینیمهدی کریم زادهسیدابراهیم صالحی
| ۸نفر
علیرضا دربندیمحمد عبدالهیسمیه حسینیمهدی کریم زادهسیدابراهیم صالحی
| ۷نفر
محمد عبدالهیسمیه حسینیمهدی کریم زادهعلیرضا دربندی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
آیین نگارش و مکاتبات اداری
کارشناس کنترل کیفیت در ملی حفاری ایران
زمین شناسی نفت
کارشناس کنترل کیفیت در ملی حفاری ایران
آزمایشگاه سیال حفاری
کارشناس کنترل کیفیت در ملی حفاری ایران
تکنولوژی سیال حفاری
کارشناس کنترل کیفیت در ملی حفاری ایران
محاسبات سیال حفاری
کارشناس کنترل کیفیت در ملی حفاری ایران
توضیحات