در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا COMSOL را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که COMSOL را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند COMSOL را بصورت مبتدی و حدود ۳۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند COMSOL را بصورت متوسط و حدود ۱۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند COMSOL را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱۲%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۵%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۵%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۸%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۷۱%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۹%
کاربران منتخب