در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Carrier HAP را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Carrier HAP را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Carrier HAP را بصورت مبتدی و حدود ۴۲ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Carrier HAP را بصورت متوسط و حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Carrier HAP را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۲%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۹۲%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۸%
کاربران منتخب