در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Civil 3D را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Civil 3D را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۲ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Civil 3D را بصورت مبتدی و حدود ۴۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Civil 3D را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Civil 3D را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۲%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۴%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۸۹%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۱%
کاربران منتخب