در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Civil 3D را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Civil 3D را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Civil 3D را بصورت مبتدی و حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Civil 3D را بصورت متوسط و حدود ۱۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Civil 3D را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۷%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۸۳%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۷%
کاربران منتخب