فرزان لیراوی

فرزان لیراوی

۰ارتباط ۸مهارت
بوشهر | بندر دیلم
دبیر کانون عکس و فیلم
دانشگاه خلیج فارس
کارشناسی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات
دانشگاه خلیج فارس
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی مهندسی عمران
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
دبیر کانون عکس و فیلم
دانشگاه خلیج فارس
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
عضو انجمن علمی دانشجویی
دانشگاه خلیج فارس
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات