در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا DHCP را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که DHCP را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند DHCP را بصورت مبتدی و حدود ۴۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند DHCP را بصورت متوسط و حدود ۴۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند DHCP را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۳%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۴۳%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۸۶%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
کاربران منتخب