در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Database Design را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Database Design را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Database Design را بصورت مبتدی و حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Database Design را بصورت متوسط و حدود ۵۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Database Design را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۸%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۸%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۵۸%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۸۳%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۷%
کاربران منتخب