در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Database Design را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Database Design را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Database Design را بصورت مبتدی و حدود ۲۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Database Design را بصورت متوسط و حدود ۵۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Database Design را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۹%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۹%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۷%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۵۵%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۸۲%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۸%
کاربران منتخب