سهیل فرنگی زاده

سهیل فرنگی زاده

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۰ارتباط ۸مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
Java Full-Stack Developer
مدرسه کاروندی تعاملی برنامه نویسی مکتب شریف
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات