در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Dependency Injection را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Dependency Injection را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Dependency Injection را بصورت مبتدی و حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Dependency Injection را بصورت متوسط و حدود ۶۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Dependency Injection را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب