در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Design Patterns را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Design Patterns را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Design Patterns را بصورت مبتدی و حدود ۵۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Design Patterns را بصورت متوسط و حدود ۱۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Design Patterns را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۷%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۸۶%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
کاربران منتخب