در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا تصویر سازی دیجیتال را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که تصویر سازی دیجیتال را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند تصویر سازی دیجیتال را بصورت مبتدی و حدود ۴۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند تصویر سازی دیجیتال را بصورت متوسط و حدود ۴۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند تصویر سازی دیجیتال را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۱%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۴%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۴۴%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
کاربران منتخب