Mohammad Mahdi Pirhadi

Mohammad Mahdi Pirhadi

حوزه تکنولوژی

۰ارتباط ۷مهارت
تهران | تهران
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
عاشق تکنولوژی!