راضیه شکرابی

راضیه شکرابی

کارشناسی هنر ارتباط تصویری

۰ارتباط ۸مهارت
تهران | تهران
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سوره تهران
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سوره تهران
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
کارشناسی هنر ارتباط تصویری
-
دیپلم هنر ارتباط تصویری
مدارک و گواهی‌نامه ها
نقاشی درجه یک
نقاشی درجه یک
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
نقاشی درجه دو
نقاشی درجه دو
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات