در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا ENVI را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که ENVI را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ENVI را بصورت مبتدی و حدود ۵۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند ENVI را بصورت متوسط و حدود ۱۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ENVI را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۴%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۵۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۵۸%
زن بیش از ۱۰ عضو ۴۲%
کاربران منتخب