در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا ElasticSearch را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که ElasticSearch را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ElasticSearch را بصورت مبتدی و حدود ۵۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ElasticSearch را بصورت متوسط و حدود ۱۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ElasticSearch را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۷%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۸۶%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
کاربران منتخب