در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا EndNote را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که EndNote را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴۲ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند EndNote را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند EndNote را بصورت متوسط و حدود ۵۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند EndNote را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۴۲%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۵۸%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۷۵%
کاربران منتخب