در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا EndNote را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که EndNote را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند EndNote را بصورت مبتدی و حدود ۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند EndNote را بصورت متوسط و حدود ۶۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند EndNote را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۹%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۶%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۶۵%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۸%
زن بیش از ۱۰ عضو ۸۲%
کاربران منتخب