در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Google Adwords را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Google Adwords را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Google Adwords را بصورت مبتدی و حدود ۴۲ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Google Adwords را بصورت متوسط و حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Google Adwords را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۲%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۷۵%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
کاربران منتخب