در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Google Webmaster Tools را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Google Webmaster Tools را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Google Webmaster Tools را بصورت مبتدی و حدود ۲۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Google Webmaster Tools را بصورت متوسط و حدود ۶۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Google Webmaster Tools را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۹%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۷%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۶۴%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۹۱%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۹%
کاربران منتخب