سید امین طباطبایی

سید امین طباطبایی

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT مدیریت دانش

۱ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT مدیریت دانش
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات