در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا HACCP را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که HACCP را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند HACCP را بصورت مبتدی و حدود ۳۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند HACCP را بصورت متوسط و حدود ۳۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند HACCP را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۸%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۸%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۶۳%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۳۸%
کاربران منتخب