سپهر قاسمی

سپهر قاسمی

کارشناس مهندسی صنایع غذایی

۰ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
کارآموز
شرکت شتابدهنده آی تک
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۹۶ - ۱۴۰۰
کارشناسی صنایع غذایی
دقیق ،منظم و با پشتکار در انجام امور محوله
تجارب کاری
۱۳۹۸ - ۱۳۹۸
کارآموز
شرکت شتابدهنده آی تک
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات