در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا HPLC را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که HPLC را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند HPLC را بصورت مبتدی و حدود ۳۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند HPLC را بصورت متوسط و حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند HPLC را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۶۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۴۰%
کاربران منتخب