علی محمد ذهبیون

علی محمد ذهبیون

کارشناسی ارشد شیمی گرایش دارویی

۵ارتباط ۱۱مهارت
اصفهان | اصفهان
مدیر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
۱۳۹۷ اکنون
کارشناسی ارشد شیمی سایر گرایش ها
دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
کارشناسی شیمی سایر گرایش ها
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۸
کروماتوگرافی گازیGC
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
۱۳۹۸
HPLC
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
۱۳۹۷
Gaussian and gauss view application
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
۱۳۹۷
molecular docking simulation
دانشکده داروسازی دانشگاه اصفهان
۱۳۹۷
application of computer software drug design
دانشکده داروسازی دانشگاه اصفهان
ICDL
باربد
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
مدیر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
تاثیر دارو های گیاهی کاهنده قند خون و درمان دیابت
۱۳۹۷ اکنون
تدریس دروس شیمی تمام مقاطع تحصیلی از دبیرستان تا دانشگاه و کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی
دانشگاه آزاد شهرضا
برگزاری کلاس های خصوصی و نیم خصوصی و برگزاری کلاس حل تمرین زیر نظر اساتید دانشگاه آزاد شهرضا
پروژه‌ها
۱۳۹۷
تاثیر دارو های گیاهی کاهنده قند خون و درمان دیابت
درجه کارشناسی شیمی سایر گرایش ها از دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
مهارت ها
| ۲نفر
الهه بیدل کیاسریمجید جوادی
| ۲نفر
الهه بیدل کیاسریمجید جوادی
| ۲نفر
الهه بیدل کیاسریمجید جوادی
| ۲نفر
الهه بیدل کیاسریمجید جوادی
| ۲نفر
الهه بیدل کیاسریمجید جوادی
| ۱نفر
الهه بیدل کیاسری
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
application of computer software drug design
molecular docking simulation
توضیحات
اینجانب علی محمد ذهبیون به شماره شناسنامه 1271821958 فرزند حمید دارای معافیت تحصیلی تا سال 1401 دانشجو ترم آخر کارشناسی ارشد شیمی گرایش دارویی وزارت علوم دانشگاه ازاد اسلامی واحد شهرضا مایل به همکاری با شرکت هایی که کارشناس آزمایشگاه نیاز دارند و یا موسسه های تدریس خصوصی که نیاز به مدرس دروس شیمی هستند می باشم
با تشکر از دست اندر کاران برنامه و سایت آرمانگر