در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا IP Cameras را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که IP Cameras را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند IP Cameras را بصورت مبتدی و حدود ۴۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند IP Cameras را بصورت متوسط و حدود ۴۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند IP Cameras را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۹%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۵%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۴۵%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب