در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا IP Cameras را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که IP Cameras را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند IP Cameras را بصورت مبتدی و حدود ۵۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند IP Cameras را بصورت متوسط و حدود ۴۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند IP Cameras را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۶%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۴۴%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب