در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Microsoft CRM را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Microsoft CRM را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Microsoft CRM را بصورت مبتدی و حدود ۵۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Microsoft CRM را بصورت متوسط و حدود ۳۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Microsoft CRM را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۵۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۰%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۵۰%
زن بیش از ۱۰ عضو ۵۰%
کاربران منتخب