در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا MongoDB را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که MongoDB را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند MongoDB را بصورت مبتدی و حدود ۴۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند MongoDB را بصورت متوسط و حدود ۱۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند MongoDB را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۴۳%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۴۸%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۰%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۹۵%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۵%
کاربران منتخب