در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا PCR را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که PCR را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند PCR را بصورت مبتدی و حدود ۲۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند PCR را بصورت متوسط و حدود ۳۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند PCR را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۶%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۷%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۶%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۳۶%
زن بیش از ۱۰ عضو ۶۴%
کاربران منتخب