مصطفی علم هولو

مصطفی علم هولو

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی

۱۱ارتباط ۴مهارت
آذربایجان غربی | ماکو
کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا
تحصیلات
دانشگاه بوعلی سینا
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
مهارت ها
| ۷نفر
| ۷نفر
| ۷نفر
| ۷نفر
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات