در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا PLC Ladder Logic را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که PLC Ladder Logic را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند PLC Ladder Logic را بصورت مبتدی و حدود ۳۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند PLC Ladder Logic را بصورت متوسط و حدود ۱۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند PLC Ladder Logic را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۹%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۶%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۶%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۸%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۸۲%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۸%
کاربران منتخب