احسان رستمی

احسان رستمی

کارشناسی مهندسی برق قدرت

۰ارتباط ۵مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی برق قدرت
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات