اصغر سفیدبخت

اصغر سفیدبخت

کارشناسی مهندسی کامپیوتر سخت افزار وشبکه

۵۱ارتباط ۴مهارت
اصفهان | اصفهان
IT مهندس زیرساخت
شرکت محسن
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی کامپیوتر سخت افزار
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
IT مهندس زیرساخت
شرکت محسن
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات