در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا PLC Programming را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که PLC Programming را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند PLC Programming را بصورت مبتدی و حدود ۴۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند PLC Programming را بصورت متوسط و حدود ۲۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند PLC Programming را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۱%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۶%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۳%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب