ندا انصاری

ندا انصاری

برنامه ریزی و کنترل پروژه

۱ارتباط ۸مهارت
اصفهان | اصفهان
دفتر طرح و برنامه
شرکت سیستم های اطلاعاتی تصمیم سازان اسپانه ( دمیس)
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
دفتر طرح و برنامه
شرکت سیستم های اطلاعاتی تصمیم سازان اسپانه ( دمیس)
اهم وظایف انجام شده: برنامه ریزی و کنترل پروژه ها، شناسایی درآمدو هزینه ها و تهیه بودجه، مدیریت قراردادها، تهیه گزارش های مدیریتی
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات