در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا PSpice را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که PSpice را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند PSpice را بصورت مبتدی و حدود ۱۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند PSpice را بصورت متوسط و حدود ۳۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند PSpice را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۶%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۴۴%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۸%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۸۸%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
کاربران منتخب