محمد صادق آفتابی

محمد صادق آفتابی

کارشناسی مهندسی برق قدرت

۳۳ارتباط ۹مهارت
خراسان رضوی | سبزوار
کارشناس فنی
نوگران قدرت
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بم
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بم
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی برق قدرت
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۱
بهره برداری از پست ها
پردیس فنی و مهندسی دانشگاه شهید عباسپور
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
کارشناس فنی
نوگران قدرت
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
بهره برداری پست ها
گهر انرژی سیرجان
مهارت ها
| ۱۴نفر
مسلم نوریحسین جغراتیانرضا غفاریحمید مکارمنبی اله گودرزی
| ۱۴نفر
مسلم نوریحسین جغراتیانرضا غفاریحمید مکارممحمد حسن پور
| ۱۴نفر
مسلم نوریحسین جغراتیانرضا غفاریحمید مکارممحمد حسن پور
| ۱۳نفر
مسلم نوریحسین جغراتیانرضا غفاریحمید مکارممحمد حسن پور
| ۱۳نفر
مسلم نوریحسین جغراتیانرضا غفارینبی اله گودرزی
| ۲نفر
مسلم نوری
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
بهره برداری پست های برق
بهره برداری پست ها در گهر انرژی سیرجان
توضیحات