در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا پرینترها را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که پرینترها را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند پرینترها را بصورت مبتدی و حدود ۳۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند پرینترها را بصورت متوسط و حدود ۵۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند پرینترها را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۵%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۵۱%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۴۳%
زن بیش از ۱۰ عضو ۵۷%
کاربران منتخب