ازاده حدیدی

ازاده حدیدی

کارشناسی حسابداری

۱۷ارتباط ۱۰مهارت
کرمان | سیر جان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان
۱۳۸۴ - ۱۳۸۷
کارشناسی حسابداری
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۸۱ - ۱۳۸۴
کاردانی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۴ سابقه کار دارم
در شرکتهای بازرگانی و عمرانی و کارگاهی و پخش دارو و پخش مواد غذایی