در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا SEO Copywriting را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که SEO Copywriting را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند SEO Copywriting را بصورت مبتدی و حدود ۲۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند SEO Copywriting را بصورت متوسط و حدود ۷۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند SEO Copywriting را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۹%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۷۱%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب