فرزین راد

فرزین راد

۴ارتباط ۱۶مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس
۱۳۹۱ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی عمران
مهارت ها
| ۴نفر
رامتین چرغنده
| ۴نفر
رامتین چرغنده
| ۴نفر
رامتین چرغنده
| ۴نفر
رامتین چرغنده
| ۳نفر
| ۳نفر
رامتین چرغنده
| ۳نفر
| ۲نفر
| ۲نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات