در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا SWOT analysis را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که SWOT analysis را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند SWOT analysis را بصورت مبتدی و حدود ۵۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند SWOT analysis را بصورت متوسط و حدود ۴۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند SWOT analysis را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۶%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۴۴%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
کاربران منتخب