حجت رضایی

حجت رضایی

دکترا جغرافیا برنامه ریزی روستایی

۷۱ارتباط ۱۲مهارت
یزد | ابرکوه
مدرس دانشگاه
دانشگاه پیام نور
دکترا دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۲ - ۱۳۹۷
دکترا جغرافیا برنامه ریزی روستایی
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
مدرس دانشگاه
دانشگاه پیام نور
مهارت ها
| ۴۲نفر
ناصیح رحیمانرضا غفاریاحد منتظریghasem ahmadiعرفان رحیمی
| ۳۸نفر
ناصیح رحیمانرضا غفاریاحد منتظریghasem ahmadiعرفان رحیمی
| ۳۸نفر
ناصیح رحیمانرضا غفاریghasem ahmadiعرفان رحیمیابوذر صالحی
| ۳۷نفر
ناصیح رحیمانرضا غفاریghasem ahmadiعرفان رحیمیابوذر صالحی
| ۳۵نفر
ناصیح رحیمانرضا غفاریghasem ahmadiعرفان رحیمیابوذر صالحی
| ۳۵نفر
ناصیح رحیمانرضا غفاریghasem ahmadiعرفان رحیمیابوذر صالحی
| ۳۴نفر
ناصیح رحیمانرضا غفاریghasem ahmadiعرفان رحیمیابوذر صالحی
| ۳۲نفر
ناصیح رحیمانرضا غفاریghasem ahmadiعرفان رحیمیابوذر صالحی
| ۳۰نفر
ناصیح رحیمانرضا غفاریghasem ahmadiعرفان رحیمیابوذر صالحی
| ۲۹نفر
ناصیح رحیمانرضا غفاریghasem ahmadiعرفان رحیمیابوذر صالحی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات