حجت رضایی

حجت رضایی

دکترا جغرافیا برنامه ریزی روستایی

۷۳ارتباط ۱۲مهارت
یزد | ابرکوه
مدرس دانشگاه
دانشگاه پیام نور
دکترا دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۲ - ۱۳۹۷
دکترا جغرافیا برنامه ریزی روستایی
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
مدرس دانشگاه
دانشگاه پیام نور
مهارت ها
| ۴۶نفر
سید مصطفی میرمهدیمجید ناصریمحمود علی پورناصیح رحیمیرضا غفاری
| ۴۲نفر
سید مصطفی میرمهدیمجید ناصریمحمود علی پورناصیح رحیمیرضا غفاری
| ۴۲نفر
سید مصطفی میرمهدیمجید ناصریمحمود علی پورناصیح رحیمیرضا غفاری
| ۴۱نفر
سید مصطفی میرمهدیمجید ناصریمحمود علی پورناصیح رحیمیرضا غفاری
| ۳۹نفر
سید مصطفی میرمهدیمجید ناصریمحمود علی پورناصیح رحیمیرضا غفاری
| ۳۹نفر
سید مصطفی میرمهدیمجید ناصریمحمود علی پورناصیح رحیمیرضا غفاری
| ۳۸نفر
سید مصطفی میرمهدیمجید ناصریمحمود علی پورناصیح رحیمیرضا غفاری
| ۳۶نفر
سید مصطفی میرمهدیمجید ناصریمحمود علی پورناصیح رحیمیرضا غفاری
| ۳۴نفر
سید مصطفی میرمهدیمجید ناصریمحمود علی پورناصیح رحیمیرضا غفاری
| ۳۳نفر
سید مصطفی میرمهدیمجید ناصریمحمود علی پورناصیح رحیمیرضا غفاری
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات