عبداله شیخی

عبداله شیخی

دکترا جغرافیا برنامه ریزی شهری

۳۷ارتباط ۱۲مهارت
تهران | تهران
مسئول بخش بازاریابی و تبلیغات+ مسئول بخش تورهای علم گردی
خانه گردشگری دانشگاه تهران
دکترا دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۴ اکنون
دکترا جغرافیا برنامه ریزی شهری
دانشگاه تهران
۱۳۹۱ اکنون
کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری
دانشگاه تبریز
۱۳۸۶ اکنون
کارشناسی جغرافیا برنامه ریزی شهری
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مسئول بخش بازاریابی و تبلیغات+ مسئول بخش تورهای علم گردی
خانه گردشگری دانشگاه تهران
۱۳۹۴ اکنون
کارشناس ارشد تدوین راهنمای جامع گردشگری استان آذربایجان غربی
عرصه و محیط
پژوهشگر و ویراستار کتاب
مهارت ها
| ۱۳نفر
حلیمه محمدی نیااین صفحه بسته شده استحجت رضاییالهام محمدی
| ۱۱نفر
حلیمه محمدی نیااین صفحه بسته شده استحجت رضاییالهام محمدی
| ۹نفر
حلیمه محمدی نیااین صفحه بسته شده استالهام محمدی
| ۹نفر
حلیمه محمدی نیااین صفحه بسته شده استالهام محمدی
| ۸نفر
حلیمه محمدی نیااین صفحه بسته شده استحجت رضاییالهام محمدی
| ۸نفر
این صفحه بسته شده استحجت رضاییالهام محمدی
| ۸نفر
حلیمه محمدی نیااین صفحه بسته شده استحجت رضاییالهام محمدی
| ۸نفر
این صفحه بسته شده استحجت رضاییالهام محمدی
| ۸نفر
حلیمه محمدی نیااین صفحه بسته شده استحجت رضاییالهام محمدی
| ۷نفر
این صفحه بسته شده استالهام محمدی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
1. چاپ و ازائه بیش از 22 عنوان مقاله در مجلات پژوهشی داخلی، فصلنامه های خارجی و کنفرانسهای ملی و بین المللی ایرانی و خارجی
2. سهمیه استعداد درخشان دانشگاه تهران در مقطع دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری