در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Sports را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Sports را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Sports را بصورت مبتدی و حدود ۲۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Sports را بصورت متوسط و حدود ۷۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Sports را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۹%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۷۱%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۵۷%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۴۳%
کاربران منتخب